جلسه ای پیرامون خدمات بالینی در منزل در اداره کل بنیاد شهید استان البرز با حضور مرکز پرستاری ایثار در تاریخ ۹۹/۰۳/۲۰ برگزار گردید. در این جلسه که با حضور معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید، مسئولین بیمه دی، مدیر موسسه ایثار استان البرز و سرپرست مرکز پرستاری ایثار و سایر مراکز پرستاری و بالینی در منزل  برگزار شد به مهم ترین مسائل و مشکلات پیرامون ارائه خدمات بالینی در منزل پرداخته شد و با توجه به شرایط درمانی فعلی و شیوع ویروس کرونا، در خصوص ارائه خدمات مطلوب به بیماران جامعه هدف بنیاد شهید بحث و تبادل نظر گردید.